Chuyển tới nội dung
Trang chủ » วิจัย การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน: เทคนิคสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้

วิจัย การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน: เทคนิคสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

วิจัย การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

วิจัย การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเป็นวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ผลงานที่สร้างขึ้นมาเอง การสอนแบบสร้างสรรค์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพลังหลักการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ และสร้างสรรค์ผลงานที่สร้างมาเองเพื่อเพิ่มคุณค่าแก่สังคม วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิจัยในการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการวิจัยที่มุ่งเน้นในการสอนแบบสร้างสรรค์

โครงการวิจัยที่มุ่งเน้นในการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานได้ทำการศึกษาและวิจัยต่อการสอนแบบสร้างสรรค์ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น การออกแบบกราฟิกดิจิทัล การเขียนบทความวิทยาศาสตร์ การเขียนโปรแกรม การสร้างสื่อการสอน และอื่นๆ โดยโครงการเหล่านี้มุ่งหวังที่จะผลักดันให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจและมีคุณภาพ

ความสำคัญของการใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์ในการสอน

การใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์ในการสอนมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาทักษะหลากหลายรูปแบบของผู้เรียน โดยสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหา เช่น การคิดวิเคราะห์ปัญหา การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการแสดงผลงาน นอกจากนี้ การสอนแบบสร้างสรรค์ยังช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะที่สำคัญในการทำงานภายในกลุ่ม เช่น การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

กระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์ในการพัฒนาทักษะของผู้เรียน

กระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์ในการพัฒนาทักษะของผู้เรียน มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานจากความรู้ โดยอาจใช้หลายวิธีและเครื่องมือต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานที่สอดคล้องกับความรู้ที่ได้เรียนรู้จากด้านต่างๆ และคลาดเคลื่อนจากนิสัยการทำงานแบบดั้งเดิม เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน การใช้ภาษาสัญญาณนิสัย การทำงานเป็นกลุ่ม การใช้เครื่องมือสื่อสาร เป็นต้น เป้าหมายของกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์ในการพัฒนาทักษะของผู้เรียนคือการสร้างพลังเชิงบวกในการทำงาน ความมั่นใจ ความจงรักภักดี และความเชื่อมั่นในตนเอง

การดำเนินการวิจัยในการปรับปรุงการสอนแบบสร้างสรรค์

การวิจัยในการปรับปรุงการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเป็นกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิธีการพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียน โดยนำเสนอรูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์ต่อผู้เรียน การดำเนินการวิจัยในการปรับปรุงการสอนแบบสร้างสรรค์สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันการศึกษาในด้านต่างๆ โดยเน้นที่ปรับปรุงขั้นตอนวิธีการทำงานในระบบการสอนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของการทำงาน

ผลกระทบของการใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์ต่อผู้เรียน

การใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์ในการสอนมีผลกระทบที่ดีต่อผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น เพิ่มความคิดริเริ่ม ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ความสามารถในการรับมือกับภารกิจที่ซับซ้อน นอกจากนี้การใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์ยังส่งเสริมทักษะทางสังคม การทำงานเป็นทีม และการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

การประเมินผลของการสอนแบบสร้างสรรค์

การประเมินผลของการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานทำได้โดยการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินทักษะและความรู้ของผู้เรียน การประเมินผลจะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อตัดสินใจว่าการสอนแบบสร้างสรรค์อย่างไรถือเป็นประสบการณ์ที่มีประสิทธิผลหรือไม่ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินผลยังสามารถนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

แนวทางการนำเสนอผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบสร้างสรรค์

เพื่อสาธิตให้ผู้อ่านทราบถึงผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบสร้างสรรค์ เราสามารถนำเสนอผลวิจัยที่ได้ทำได้หลายวิธีเช่น เล่าเรื่องราวเพื่อสร้างความเข้าใจในงานวิจัย บอกข้อความและประมวลผลอย่างเป็นระเบียบ แสดงผลลัพธ์ทางสถิติอย่างชัดเจน และอื่นๆ การนำเสนอผลวิจัยควรมุ่งหวังที่จะเข้าใจและสื่อถึงความสำคัญของการสอนแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจงานวิจัยและเอาไปปรับใช้ในการเรียนรู้และการสอนของตนเอง

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางในการพัฒนาการสอนแบบสร้างสรรค์

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเป็นวิธีการสอนที่สร้างสรรค์ตามความรู้กับการทำงานในชีวิตประจำวัน โดยช่วยให้ผู้เรียนมีพลังในการแก้ไขปัญหา คิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์อย่างเจตนาที่ดี การใช้วิธีการสอนแบบสร้างสรรค์มีผลดีต่อผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่นความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และการทำงานแบบกลุ่ม การวิจัยที่ว่านี้มุ่งเพิ่มความเข้าใจในงานวิจัยและการนำไปปรับใช้ในการสอนแบบสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทั

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Cbl)

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: วิจัย การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิจัย การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

หมวดหมู่: Top 11 วิจัย การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเป็นกระบวนการทางวิชาการที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างรับผิดชอบ คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่ชัดเจนและเรียงลำดับมาตรฐาน ขั้นตอนหลักๆของการสอนแบบสร้างสรรค์จะประกอบด้วยดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: การกำหนดหัวข้อ และเป้าหมายการเรียนรู้
ขั้นตอนแรกของการสอนแบบสร้างสรรค์คือการกำหนดหัวข้อหรือหัวข้อหลักที่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ โดยให้คำชี้แจงเป้าหมายการเรียนรู้ให้ชัดเจน เช่น เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

ขั้นตอนที่ 2: การนำเสนอความรู้พื้นฐาน
ขั้นตอนต่อไปคือการนำเสนอความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนดไว้ โดยอาจเป็นการอ่านหนังสือ รับชมวิดีโอ หรือศึกษาด้วยวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม การนำเสนอความรู้พื้นฐานนี้จะช่วยให้นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นฐานในการสร้างสรรค์ในขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: การกำหนดกิจกรรมที่สร้างสรรค์
ขั้นตอนถัดไปคือการกำหนดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับหัวข้อที่นักเรียนต้องเรียนรู้ โดยอาจเป็นการทำโปรเจกต์ การลองทำ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการให้นักเรียนมีการคิดสร้างสรรค์เพื่อหาทางแก้ปัญหาหรือให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 4: การสนับสนุนและช่วยเหลือในกระบวนการสร้างสรรค์
ในขั้นตอนนี้ครูหรือผู้สอนจะเป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลือในกระบวนการสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยให้คำแนะนำ ให้ข้อมูล เทคนิค หรือแนวทางในการแก้ปัญหา และสอนเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 5: การประเมินและปรับปรุงผลลัพธ์
ขั้นตอนสุดท้ายของการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานคือการประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่นักเรียนได้ทำ โดยใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสม เช่น การให้คะแนน การประเมินแบบฟอร์ม หรือการสนทนาเพื่อทราบความคิดเห็นของนักเรียน จากผลลัพธ์ที่ได้จะสามารถปรับปรุงกระบวนการสอนและกิจกรรมต่อไปให้ดียิ่งขึ้นได้

FAQs:

Q: การสอนแบบสร้างสรรค์สามารถใช้กับวิชาใดบ้าง?
A: การสอนแบบสร้างสรรค์สามารถใช้กับวิชาทุกวิชาได้ เนื่องจากกระบวนการนี้เน้นการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้ทุกๆ วิชา

Q: การสอนแบบสร้างสรรค์สามารถจัดการเด็กที่ไม่ค่อยคิดสร้างสรรค์ได้หรือไม่?
A: การสอนแบบสร้างสรรค์มีความสำคัญในการสร้างพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของเด็ก สำหรับเด็กที่ยังไม่ค่อยคิดสร้างสรรค์ การสอนแบบสร้างสรรค์ต้องเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อนและให้คำแนะนำเบื้องต้นในการคิดสร้างสรรค์ และเมื่อเด็กเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์น้อย ๆ จะสามารถเพิ่มความยากขึ้นของกิจกรรมได้เรื่อยๆ

Q: การสอนแบบสร้างสรรค์สามารถสอนทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่?
A: ใช่ การสอนแบบสร้างสรรค์สามารถสอนทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ได้ เนื่องจากกระบวนการสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่ใช้การคิดโดยมีการทดลอง การสังเกต การวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นหลักการของวิทยาศาสตร์

Q: การสอนแบบสร้างสรรค์สามารถทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
A: ใช่ การสอนแบบสร้างสรรค์สามารถทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสอนแบบสร้างสรรค์จะให้โอกาสให้เด็กได้สังเกตและคิดเชิงสร้างสรรค์กับเรื่องราวหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอความรู้ การสนับสนุน และการประเมินผลที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสอนแบบ Cbl คือการสอนอย่างไร

การสอนแบบ CBL คือการสอนอย่างไร

การสอนแบบ CBL (Challenge-Based Learning) เป็นแนวคิดการสอนที่ให้นักเรียนเป็นตัวศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้ปัญหาจริงในชีวิตประจำวันเป็นศูนย์กลางในกระบวนการเรียนรู้ แนวคิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) และการแก้ปัญหาที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และวิจารณ์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างนักเรียนด้วยกัน

การสอนแบบ CBL เริ่มแรกจากการเลือกปัญหาจริงซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาและแก้ไขได้ จากนั้นนักเรียนจะพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาในแนวคิดการออกแบบได้ โดยการนำเสนอไอเดียเพื่อลองแก้ไขปัญหาที่ตั้งไว้ นักเรียนทุกคนในกลุ่มจะมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบ และพัฒนาแนวคิดตามความคิดเห็นจากผู้อื่นในทีม นักเรียนจะต้องทำการสร้างโมเดลหรือโปรโตไทป์ของผลิตภัณฑ์หรือการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดได้เต็มที่

การสอนแบบ CBL มีข้อได้เปรียบหลายด้าน ด้านแรกคือการสนับสนุนให้นักเรียนมีหลักการคิดวิจารณ์ที่ดี และเปิดโอกาสให้นักเรียนออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังส่งเสริมต่อการจัดทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่อการทำงานในอุตสาหกรรม นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานเป็นทีม การแสดงความคิดเห็นอย่างรับฟังและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จำเป็นต่อวิถีชีวิตอาชีพในอนาคต

นักเรียนที่มีโอกาสเรียนด้วยวิธีนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์และความพร้อมในการแก้ปัญหาของตนเอง นอกจากนี้ยังสร้างความมั่นใจและความรับผิดชอบในงานที่ทำอีกด้วย เนื่องจากนักเรียนต้องพยายามแก้ไขปัญหาและทำงานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง โดยช่วยให้นักเรียนมองเห็นความสำคัญของพัฒนาทักษะการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาตนเองในการทำงานในอนาคต

นอกจากผลกระทบที่ดีต่อการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ การสอนแบบ CBL ยังส่งผลกระทบทางสังคมอย่างยิ่งในช่วงสมัยปัจจุบัน นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบนี้จะเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหากระบวนการเดียวกันสำหรับผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาในชุมชนของพวกเขา นักเรียนจะมีโอกาสติดต่อตามความสามารถของตนเอง และแสดงความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้อื่นได้ เช่น การนำเสนอไอเดียและโหวตไอเดียที่ดีที่สุดจากนักเรียนในทีม

ในสถานการณ์ที่นักเรียนไม่รู้สึกว่าเรียนรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ หรือต้องการการสอนที่ท้าทายมากขึ้นและโดยตรงกับชีวิตประจำวัน การสอนแบบ CBL เป็นทางเลือกที่เหมาะสม นอกจากจะส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และการสื่อสาร นักเรียนยังสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับในตารางเรียนมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

คำถามที่พบบ่อย (FAQs) เกี่ยวกับการสอนแบบ CBL

1. CBL คืออะไร?
การสอนแบบ CBL (Challenge-Based Learning) เป็นแนวคิดการสอนที่ให้นักเรียนเป็นตัวศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้ปัญหาจริงในชีวิตประจำวันเป็นศูนย์กลางในกระบวนการเรียนรู้

2. CBL ส่งผลกระทบอย่างไรต่อนักเรียน?
CBL ส่งผลกระทบต่อนักเรียนอย่างมากทั้งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร ความมั่นใจ และรับผิดชอบในงานที่ทำ

3. การสอนแบบ CBL ส่งผลกระทบอย่างไรต่อแนวทางการสอนทางด้านอาชีพ?
การสอนแบบ CBL ส่งผลกระทบต่อแนวทางการสอนทางด้านอาชีพ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหากระบวนการเดียวกันสำหรับผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาในชุมชนของพวกเขา

4. CBL เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายใด?
CBL เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่ต้องการการเรียนรู้ที่ท้าทายมากขึ้นและโดยตรงกับชีวิตประจำวัน และนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

5. CBL เป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพหรือไม่?
การสอนแบบ CBL เป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและคนงานในอุตสาหกรรมต่างๆ

ดูเพิ่มเติมที่นี่: tamxopbotbien.com

มี 20 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ วิจัย การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน.

ตอนที่ 5 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning: Cbl) - Youtube
ตอนที่ 5 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning: Cbl) – Youtube
อบรมออนไลน์ หลักสูตรการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี | ครูตอเต่า - ข่าวการศึกษา อบรมออนไลน์ สื่อการสอนฟรี
อบรมออนไลน์ หลักสูตรการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี | ครูตอเต่า – ข่าวการศึกษา อบรมออนไลน์ สื่อการสอนฟรี
การสอนโดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานคืออะไร - Inskru
การสอนโดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานคืออะไร – Inskru
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้ “การสร้างหุ่นกระบอกจากตาลโตนด” เสริมทักษะการอ่านและคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Cbl (Creative Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนายวศิน คล้ายแก้ว ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ...
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้ “การสร้างหุ่นกระบอกจากตาลโตนด” เสริมทักษะการอ่านและคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Cbl (Creative Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยนายวศิน คล้ายแก้ว ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา …
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้ “นักประดิษฐ์น้อย แห่งบ้านห้วยกรด” โดย นายสุเมธ ราชประชุม - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็น ครูมืออาชีพ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้ “นักประดิษฐ์น้อย แห่งบ้านห้วยกรด” โดย นายสุเมธ ราชประชุม – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็น ครูมืออาชีพ
Research-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
Research-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
ปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ด้วย Cbl - Creativity-Based Learning และผลการสอนแบบ Cbl ในโรงเรียน - Youtube
ปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ด้วย Cbl – Creativity-Based Learning และผลการสอนแบบ Cbl ในโรงเรียน – Youtube
วิธีสอนแบบโครงงานเป็นฐาน พร้อมตัวอย่างงานวิจัย นำไปต่อยอดได้ทันที - ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู...คือการเป็นครูมืออาชีพ
วิธีสอนแบบโครงงานเป็นฐาน พร้อมตัวอย่างงานวิจัย นำไปต่อยอดได้ทันที – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ
อบรมออนไลน์ หลักสูตรการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี | ครูตอเต่า - ข่าวการศึกษา อบรมออนไลน์ สื่อการสอนฟรี
อบรมออนไลน์ หลักสูตรการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-Based Learning วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 รับเกียรติบัตรฟรี | ครูตอเต่า – ข่าวการศึกษา อบรมออนไลน์ สื่อการสอนฟรี
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Cbl) - Youtube
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Cbl) – Youtube
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน(Creativity Based Learning: Cbl) บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน(Creativity Based Learning: Cbl) บูรณาการบนพื้นฐานวัฒนธรรมวิถีน่าน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 4 เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกฝึกสอน : กรณีศึกษาของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | วารสารวิจัยรำไพพรรณี
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อเตรียมพร้อมก่อนออกฝึกสอน : กรณีศึกษาของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | วารสารวิจัยรำไพพรรณี
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Pbl) - ครูอาชีพดอทคอม
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Pbl) – ครูอาชีพดอทคอม
Creative-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้การคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
Creative-Based Learning การเรียนรู้โดยใช้การคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน
ประชุม-ผอ.เขต-7-มิ.ย.-ดร.เกศทิพย์_Page_20 » Digital Learning Classroom
ประชุม-ผอ.เขต-7-มิ.ย.-ดร.เกศทิพย์_Page_20 » Digital Learning Classroom
แนวคิดส่งเสริมความสร้างสรรค์สำหรับเด็ก จากการประชุม The Lego Foundation และผู้เขี่ยวชาญการศึกษาทั้ง 5 ประเทศ | กสศ.
แนวคิดส่งเสริมความสร้างสรรค์สำหรับเด็ก จากการประชุม The Lego Foundation และผู้เขี่ยวชาญการศึกษาทั้ง 5 ประเทศ | กสศ.
วิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกด [กณิกนันต์] - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-43 หน้า | Pubhtml5
วิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกด [กณิกนันต์] – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-43 หน้า | Pubhtml5
แนวทางการออกแบบการสอนโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based Teaching) »
แนวทางการออกแบบการสอนโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-Based Teaching) »

ลิงค์บทความ: วิจัย การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ วิจัย การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน.

ดูเพิ่มเติม: https://tamxopbotbien.com/destinations blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *