Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 업데이트 Ssm Mobile For Ssm 1.6 100% 무료

업데이트 Ssm Mobile For Ssm 1.6 100% 무료

“SSM mobile for SSM 1.6” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. tamxopbotbien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://tamxopbotbien.com/game-ko .

SSM mobile for SSM 1.6에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: SSM mobile for SSM 1.6
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: HANWHA VISION CO., LTD
 • 마지막 업데이트 날짜: 2017. 7. 14.
 • 범주:
  1. 비즈니스
 • SSM mobile for SSM 1.6의 직접적인 경쟁자:
  1. Wisenet mobile
  2. Wisenet SmartCam+
  3. Wisenet Installation
  4. Wisenet QR
  5. Wisenet Life
  6. Wisenet SSM for SSM 2.1

SSM mobile for SSM 1.6 관련 동영상 보기

SSM Configuration Manager – Standard

사용자 평가

 • 예능 기준은 5점
 • 그래픽 기준은 9포인트
 • 안전 기준은 9점입니다.
 • 품질 기준은 9점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 9점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 8점입니다.

소개하다

SSM mobile은 삼성테크윈에서 제공하는 Smart Security Manager의 모바일 클라이언트 전용 앱입니다. SSM mobile을 통하여 더욱 편리하고 효율적인 감시 환경을 구축할 수 있습니다. SSM 관리자는 로컬 및 원격 환경에서 스마트폰 및 타블렛 기기를 사용하여 영상을 모니터링, 제어, 재생을 할 수 있습니다.

SSM moblile for SSM v1.6 버전은 SSM v1.6 버전에서만 사용가능 합니다.
SSM v1.5 버전을 계속 사용하기 원하시는 고객은 SSM moblile v1.5으로 사용하시기 바랍니다

※ 사용전 단계에서 Smart Security Manager가 PC에 설치되어 있어야 합니다.
※ 외부망 접속의 경우 DDNS 등록이 필요합니다.

*** 주요 특징 ***
– Smart Security Manager 원격접속
– 사용자별 레이아웃/장비 리스트 보기
– 라이브 화면 보기, PTZ 제어(지원장비에 한함)
– 지원 포맷 : H.264/H.265/MJPEG
– 영상 상하 반전, 영상 캡쳐 기능
– 캘린더 검색/재생 및 북마크 설정 지원
– 앱 보안을 위한 패스워드 설정
– 모바일 환경 및 Wi-Fi 환경에서 손쉬운 영상감시
– DDNS 서비스를 통한 연결지원
– Full HD( 2M 픽셀 ) 지원
– 16채널 동시 라이브 모니터링 지원
– Transcoding 기능 지원
– Multi Profile 기능 지원
– SSM Ordering List와 동일한 순서로 Site List 표시

◎ 본 어플리케이션은 LGPL v2.1에 준하는 FFmpeg 및 SDL을 사용하고 있습니다.

HANWHA VISION CO., LTD에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
http://www.samsungsecurity.com
이메일:
samsungtechwin.security@gmail.com

SSM mobile for SSM 1.6 사진

주제 SSM mobile for SSM 1.6 와 관련된 47 개의 이미지가 있습니다.

Ssm Mobile For Ssm 1.6 - Apps On Google Play
Ssm Mobile For Ssm 1.6 – Apps On Google Play
Ssm Mobile For Ssm 1.6 - Apps On Google Play
Ssm Mobile For Ssm 1.6 – Apps On Google Play
Ssm Mobile For Ssm 1.6 On The App Store
Ssm Mobile For Ssm 1.6 On The App Store
Ssm Mobile For Ssm 1.6 On The App Store
Ssm Mobile For Ssm 1.6 On The App Store
Ssm Mobile For Ssm 1.6 - Apps On Google Play
Ssm Mobile For Ssm 1.6 – Apps On Google Play

여기에서 SSM mobile for SSM 1.6과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

SSM mobile for SSM 1.6의 경쟁자

다운로드 Wisenet mobile 100% 무료

WISENET MOBILE installation and How to add a device

주제 Wisenet mobile 와 관련된 18 개의 이미지가 있습니다.

Wisenet Mobile - Ứng Dụng Trên Google Play
Wisenet Mobile – Ứng Dụng Trên Google Play
Wisenet Mobile | Hanwha Techwin - Dẫn Đầu An Ninh Toàn Cầu
Wisenet Mobile | Hanwha Techwin – Dẫn Đầu An Ninh Toàn Cầu
Wisenet Mobile On The App Store
Wisenet Mobile On The App Store
Wisenet Mobile - Hanwha Techwin
Wisenet Mobile – Hanwha Techwin
Wisenet Mobile - Hanwha Techwin
Wisenet Mobile – Hanwha Techwin

지금 다운로드 Wisenet SmartCam+ 100% 무료

Samsung Smartcam HD Pro WiFi Direct Setup with iOS

주제 Wisenet SmartCam+ 와 관련된 50 개의 이미지가 있습니다.

Wisenet - Watch What Matters Most
Wisenet – Watch What Matters Most
Smartcam Wisenet Hd Plus Snh-C6417Bn/Vap – Camerahanwha
Smartcam Wisenet Hd Plus Snh-C6417Bn/Vap – Camerahanwha
Smartcam Wisenet Samsung Snh-V6410Pn/Ex – Camerahanwha
Smartcam Wisenet Samsung Snh-V6410Pn/Ex – Camerahanwha
Smartcam Wisenet Snh-V6430Bn/Vap – Camerahanwha
Smartcam Wisenet Snh-V6430Bn/Vap – Camerahanwha
Smartcam Ngoài Trời Full Hd 1080P Wisenet Samsung Snh-E6440Bn – Camerahanwha
Smartcam Ngoài Trời Full Hd 1080P Wisenet Samsung Snh-E6440Bn – Camerahanwha

지금 다운로드 Wisenet Installation 무료로

WiseNet NVR Security System Step by Step Instructions INSTALL

주제 Wisenet Installation 와 관련된 9 개의 이미지가 있습니다.

지금 보기 Wisenet QR 무료로

Using the Wisenet QR App with Wisenet Device Manager

주제 Wisenet QR 와 관련된 14 개의 이미지가 있습니다.

다운로드 Wisenet Life 100% 무료

Using the Wisenet QR App with Wisenet Device Manager

주제 Wisenet Life 와 관련된 16 개의 이미지가 있습니다.

새 업데이트 Wisenet SSM for SSM 2.1 모두 무료

Wisenet SSM Tutorial 02 Recording Configuration

주제 Wisenet SSM for SSM 2.1 와 관련된 16 개의 이미지가 있습니다.

Wisenet Ssm For Ssm 2.1 - Ứng Dụng Trên Google Play
Wisenet Ssm For Ssm 2.1 – Ứng Dụng Trên Google Play
Tải Wisenet Ssm For Ssm 2 1 Cho Máy Tính Pc Windows Phiên Bản Mới Nhất - Com.Hanwha.Ssm21
Tải Wisenet Ssm For Ssm 2 1 Cho Máy Tính Pc Windows Phiên Bản Mới Nhất – Com.Hanwha.Ssm21
Wisenet Ssm For Ssm 2.1 Apk (Android App) - Tải Miễn Phí
Wisenet Ssm For Ssm 2.1 Apk (Android App) – Tải Miễn Phí
Wisenet Ssm | Hanwha Techwin - Dẫn Đầu An Ninh Toàn Cầu
Wisenet Ssm | Hanwha Techwin – Dẫn Đầu An Ninh Toàn Cầu
Wisenet Ssm | Hanwha Techwin - Dẫn Đầu An Ninh Toàn Cầu
Wisenet Ssm | Hanwha Techwin – Dẫn Đầu An Ninh Toàn Cầu

이 게임에 대한 사용자 의견

SSM mobile for SSM 1.6에 총 593개의 댓글이 있습니다.

 • 961 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 926개
 • 40 일반 의견
 • 27 나쁜 리뷰
 • 20 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 SSM mobile for SSM 1.6 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *