Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 지금 다운로드 Smart Mirror 100% 무료

지금 다운로드 Smart Mirror 100% 무료

“SMART Mirror” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. tamxopbotbien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://tamxopbotbien.com/game-ko/ Smart mirror Raspberry Pi, DIY smart mirror, Gương thông minh Xiaomi, Gương thông minh WIFI, Gương thông Minh nhà tắm, Gương thông minh kiểm tra sức khỏe, MagicMirror, Gương thông minh Android.

SMART Mirror에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: SMART Mirror
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: SMART Technologies
 • 마지막 업데이트 날짜: 2023. 2. 1.
 • 범주:
  1. 도구
 • SMART Mirror의 직접적인 경쟁자:
  1. SMART Screen Share
  2. SMART TeamWorks 4
  3. SMART Doccam
  4. SMART TeamWorks
  5. SMART kapp

SMART Mirror 관련 동영상 보기

DIY Smart Mirror (that doesn’t steam up!)

사용자 평가

 • 예능 기준은 9점
 • 그래픽 기준은 7포인트
 • 안전 기준은 8점입니다.
 • 품질 기준은 5점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 7점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 8점입니다.

소개하다

SMART Mirror를 사용하면 화면에 있는 내용을 iQ 임베디드 컴퓨팅과 호환되는 SMART Board® 대화형 디스플레이에 쉽고 빠르게 표시할 수 있습니다.
작동 방식:
– SMART 미러 앱을 엽니다.
– SMART Board에 표시되는 연결코드를 iQ 화면과 함께 입력
– 공유 시작
이 앱을 사용하려면 iQ 시스템 소프트웨어 버전 3.9 이상이 설치된 SMART Board MX-V3 시리즈 또는 SMART Board 6000S-V3 시리즈가 필요합니다.

SMART Technologies에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
https://smarttech.com
이메일:
pr@smarttech.com
주소:
SMART Technologies
3636 Research Road NW
Calgary, AB T2L 1Y1
CANADA
개인정보처리방침:
https://legacy.smarttech.com/Legal/Privacy%20Policies/Privacy-Policy

SMART Mirror 사진

주제 SMART Mirror 와 관련된 20 개의 이미지가 있습니다.

Gương Thông Minh Là Gì? Có Vai Trò Gì Trong Hệ Thống Nhà Thông Minh? - Thegioididong.Com
Gương Thông Minh Là Gì? Có Vai Trò Gì Trong Hệ Thống Nhà Thông Minh? – Thegioididong.Com
Gương Thông Minh Là Gì? Có Vai Trò Gì Trong Hệ Thống Nhà Thông Minh? - Thegioididong.Com
Gương Thông Minh Là Gì? Có Vai Trò Gì Trong Hệ Thống Nhà Thông Minh? – Thegioididong.Com
Eve Smart Mirror: Interactive Smart Mirror With An App Store By Stephen Bonnain — Kickstarter
Eve Smart Mirror: Interactive Smart Mirror With An App Store By Stephen Bonnain — Kickstarter
My Smart Mirror - Ứng Dụng Trên Google Play
My Smart Mirror – Ứng Dụng Trên Google Play
Gương Thông Minh Là Gì? Có Vai Trò Gì Trong Hệ Thống Nhà Thông Minh? - Thegioididong.Com
Gương Thông Minh Là Gì? Có Vai Trò Gì Trong Hệ Thống Nhà Thông Minh? – Thegioididong.Com

여기에서 SMART Mirror과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

SMART Mirror의 경쟁자

지금 보기 SMART Screen Share 100% 무료

SMART Screen Share

주제 SMART Screen Share 와 관련된 41 개의 이미지가 있습니다.

Smart Screen Share
Smart Screen Share
Smart Screen Share - Apps On Google Play
Smart Screen Share – Apps On Google Play
Smart Screen Share
Smart Screen Share
Smart Screen Share - Latest Version For Android - Download Apk
Smart Screen Share – Latest Version For Android – Download Apk

정보 SMART TeamWorks 4 100% 무료

Introducing to SMART Teamworks 4

주제 SMART TeamWorks 4 와 관련된 11 개의 이미지가 있습니다.

지금 다운로드 SMART Doccam 무료로

Tony | 1 Ngày Làm Thí Nghiệm Theo 𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤 🔭

주제 SMART Doccam 와 관련된 8 개의 이미지가 있습니다.

Smart Doccam - Apps On Google Play
Smart Doccam – Apps On Google Play
Smart Document Camera
Smart Document Camera
Smart Doccam - Apps On Google Play
Smart Doccam – Apps On Google Play
Smart Document Camera
Smart Document Camera
Smart Document Camera
Smart Document Camera

다운로드 SMART TeamWorks 100% 무료

SMART TeamWorks Collaborative Software

주제 SMART TeamWorks 와 관련된 49 개의 이미지가 있습니다.

Smart Teamworks
Smart Teamworks
Smart Teamworks - Ứng Dụng Trên Google Play
Smart Teamworks – Ứng Dụng Trên Google Play
Smart Teamworks | Conferencing Software | Smartboards.Com
Smart Teamworks | Conferencing Software | Smartboards.Com
Smart Teamworks Connected Edition 1 Year Renewal | Just Projectors
Smart Teamworks Connected Edition 1 Year Renewal | Just Projectors

새로 업데이트됨 SMART kapp 모두 무료

SMART kapp Digital Whiteboard

주제 SMART kapp 와 관련된 18 개의 이미지가 있습니다.

Smart Kapp 42 Specifications - Smart Kapp
Smart Kapp 42 Specifications – Smart Kapp
Support - Smart Kapp
Support – Smart Kapp
Smart Kapp 84 Specifications - Smart Kapp
Smart Kapp 84 Specifications – Smart Kapp
Watch Out, Microsoft: Smart Kapp Connected Whiteboard Sees 'Tremendous' Response – Geekwire
Watch Out, Microsoft: Smart Kapp Connected Whiteboard Sees ‘Tremendous’ Response – Geekwire

이 게임에 대한 사용자 의견

SMART Mirror에 총 851개의 댓글이 있습니다.

 • 426 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 627개
 • 241 일반 의견
 • 19 나쁜 리뷰
 • 22 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 SMART Mirror 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *