Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 다운로드 뮤 이그니션2 리모트 (Mu Ignition2 Remo 무료로

다운로드 뮤 이그니션2 리모트 (Mu Ignition2 Remo 무료로

“뮤 이그니션2 리모트 (MU Ignition2 Remo” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. tamxopbotbien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://tamxopbotbien.com/game-ko .

뮤 이그니션2 리모트 (MU Ignition2 Remo에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: 뮤 이그니션2 리모트 (MU Ignition2 Remo
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: Webzen Inc.
 • 마지막 업데이트 날짜: 2020. 11. 10.
 • 범주:
  1. 엔터테인먼트
 • 뮤 이그니션2 리모트 (MU Ignition2 Remo의 직접적인 경쟁자:
  1. MU ORIGIN2
  2. SO Lite
  3. 풀타임 (POOLTIME) : 최고의 포켓볼 게임

뮤 이그니션2 리모트 (MU Ignition2 Remo 관련 동영상 보기

4차날개 후 바로 5차 날개 플렉스~ – 뮤 이그니션 2 – MU ignition2

사용자 평가

 • 예능 기준은 8점
 • 그래픽 기준은 7포인트
 • 안전 기준은 8점입니다.
 • 품질 기준은 8점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 5점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 9점입니다.

소개하다

뮤 이그니션2 리모트 (MU Ignition2 Remote)가 있다면 PC에 실행중인 뮤 이그니션2의 게임 플레이 화면을 모바일 앱에서 그대로 보고 게임을 플레이 할 수 있습니다.

사용방법
# 설치
– PC에 전용 브라우저와 ‘웹젠 리모트’를 설치합니다.
* 다운로드 페이지 링크: https://muignition2.webzen.co.kr/support/remote-service

# 기기등록
– PC에서 ‘웹젠 리모트’ 를 실행, 모바일 앱 등록 > OTP 코드 발급을 선택합니다.
– 모바일 앱에 웹젠 계정으로 로그인 후
– 설정 > 연결기기관리 > PC추가를 선택, ‘웹젠 리모트’ 앱에서 발급된 코드를 등록합니다.

#스트리밍 실행
– 등록한 PC에서 전용 브라우저로 게임을 실행하고, 게임 로그인 계정으로 모바일 앱에서도 로그인 하면 게임실행 화면을 스트리밍 할 수 있습니다.

이제 어디서든 뮤 이그니션2와 함께하세요!

==== 접근권한 수집 등에 대한 안내 ====
뮤 이그니션2 리모트 앱의 정상적인 실행을 위하여 설치 시 다음과 같은 권한을 수집하고 있습니다.

[필수권한]
– 내부 저장소 : QR 코드 로그인 기능 사용을 위하여 단말기 내 설치된 뮤 이그니션2 리모트앱 폴더에 접근합니다.
– 카메라 : PC 연동에 필요한 QR코드 촬영을 위하여 카메라 권한에 접근합니다.

[선택권한]
없음

필수권한에 대한 수집거부 시 서비스 이용이 불가합니다.
선택권한에 대한 수집거부 시 앱 이용은 가능하나, 일부 기능이 제한됩니다.

아래 방법에 따라 선택권한 수집을 재설정하거나 철회할 수 있습니다.
[Android v6.0 이상]
단말기의 설정 > 앱 > 뮤 이그니션2 리모트 > 권한 > 각 접근권한 재설정

[Android v6.0 미만]
해당 앱을 삭제하는 경우에만 접근 권한 철회 가능

주소: 경기 성남시 분당구 판교로 242
(삼평동,PDC B동)
고객센터: 1566-3003
—-
개발자 연락처 :
고객센터 : 1566-3003
주소: 경기 성남시 분당구 판교로 242 (삼평동,PDC B동)
사업자 번호 : 214-86-57130
통신판매업 번호 : 제2012-경기성남-0753호

Webzen Inc.에 대해 자세히 알아보기

이메일:
ignition2-help@webzen.com
주소:
경기 성남시 분당구 삼평동 판교디지털센터 B동
개인정보처리방침:
https://privacy.webzen.co.kr/Policy/main/1

뮤 이그니션2 리모트 (MU Ignition2 Remo 사진

주제 뮤 이그니션2 리모트 (MU Ignition2 Remo 와 관련된 30 개의 이미지가 있습니다.

뮤 이그니션2 리모트 (Mu Ignition2 Remo - Apps On Google Play
뮤 이그니션2 리모트 (Mu Ignition2 Remo – Apps On Google Play
뮤 이그니션2 리모트 (Mu Ignition2 Remo - Google Play 앱
뮤 이그니션2 리모트 (Mu Ignition2 Remo – Google Play 앱
뮤 이그니션2 리모트 (Mu Ignition2 Remo Apk For Android Download
뮤 이그니션2 리모트 (Mu Ignition2 Remo Apk For Android Download
뮤 이그니션2 리모트 (Mu Ignition2 Remo Apk For Android Download
뮤 이그니션2 리모트 (Mu Ignition2 Remo Apk For Android Download
뮤 이그니션2 리모트 (Mu Ignition2 Remo Apk (Android App) - 무료 다운로드
뮤 이그니션2 리모트 (Mu Ignition2 Remo Apk (Android App) – 무료 다운로드

여기에서 뮤 이그니션2 리모트 (MU Ignition2 Remo과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

뮤 이그니션2 리모트 (MU Ignition2 Remo의 경쟁자

지금 다운로드 MU ORIGIN2 모두 무료

ALL SERVER DRAGON FORT TEAMBOG VS MAJESTY – MU ORIGIN 2

주제 MU ORIGIN2 와 관련된 18 개의 이미지가 있습니다.

Mu Origin2 – Apps On Google Play
Mu Origin2 – Apps On Google Play
Download Mu Origin 2 - Webzen Officially Authorized On Pc With Memu
Download Mu Origin 2 – Webzen Officially Authorized On Pc With Memu

지금 다운로드 SO Lite 모두 무료

So Lite

주제 SO Lite 와 관련된 50 개의 이미지가 있습니다.

Bánh Kem Lá Dứa Solite 20 Cáix18G Giá Tốt Tại Bách Hoá Xanh
Bánh Kem Lá Dứa Solite 20 Cáix18G Giá Tốt Tại Bách Hoá Xanh
Bánh Kem Lá Dứa Solite 16 Cáix18G Giá Tốt Tại Bách Hoá Xanh
Bánh Kem Lá Dứa Solite 16 Cáix18G Giá Tốt Tại Bách Hoá Xanh
Bánh Bông Lan Cuộn Solite - Vị Ngọt Vừa, Mềm Mịn Thơm Ngon
Bánh Bông Lan Cuộn Solite – Vị Ngọt Vừa, Mềm Mịn Thơm Ngon
Bánh Solite Cupcake Kđ 23Gr X 12 Chiếc /Hộp - Minh Cầu Mart - Siêu Thị Trong Tầm Tay
Bánh Solite Cupcake Kđ 23Gr X 12 Chiếc /Hộp – Minh Cầu Mart – Siêu Thị Trong Tầm Tay

새로 업데이트됨 풀타임 (POOLTIME) : 최고의 포켓볼 게임 100% 무료

[POOL] 아싸~ 성공. 그러나 | 포켓볼경기 | 포켓볼 점프 | Pocket Ball, 口袋球, ビリヤード対決, POOL, 당구, 포켓볼. #돌수의꿈

주제 풀타임 (POOLTIME) : 최고의 포켓볼 게임 와 관련된 25 개의 이미지가 있습니다.

풀타임 (Pooltime) : 최고의 포켓볼 게임 - Google Play 앱
풀타임 (Pooltime) : 최고의 포켓볼 게임 – Google Play 앱
풀타임 (Pooltime) : 최고의 포켓볼 게임 - Google Play 앱
풀타임 (Pooltime) : 최고의 포켓볼 게임 – Google Play 앱
풀타임 (Pooltime) : 최고의 포켓볼 게임 - Google Play 앱
풀타임 (Pooltime) : 최고의 포켓볼 게임 – Google Play 앱
풀타임 (Pooltime) : 최고의 포켓볼 게임 - Google Play 앱
풀타임 (Pooltime) : 최고의 포켓볼 게임 – Google Play 앱
풀타임 (Pooltime) : 최고의 포켓볼 게임 - Google Play 앱
풀타임 (Pooltime) : 최고의 포켓볼 게임 – Google Play 앱

이 게임에 대한 사용자 의견

뮤 이그니션2 리모트 (MU Ignition2 Remo에 총 469개의 댓글이 있습니다.

 • 648 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 43개
 • 434 일반 의견
 • 43 나쁜 리뷰
 • 11 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 뮤 이그니션2 리모트 (MU Ignition2 Remo 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *