Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 다운로드 키카(Kika) 키보드 – 이모지(Emoji) 키보드 100% 무료

다운로드 키카(Kika) 키보드 – 이모지(Emoji) 키보드 100% 무료

“키카(Kika) 키보드 – 이모지(emoji) 키보드” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. tamxopbotbien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://tamxopbotbien.com/game-ko/ .

키카(Kika) 키보드 – 이모지(emoji) 키보드에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: 키카(Kika) 키보드 – 이모지(emoji) 키보드
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: Kika AI Team
 • 마지막 업데이트 날짜: 2023. 3. 9.
 • 범주:
  1. 도구
 • 키카(Kika) 키보드 – 이모지(emoji) 키보드의 직접적인 경쟁자:
  1. Facemoji Emoji Keyboard Lite
  2. 디자인키보드 -폰트, 테마, 이모티콘, 배경 키보드
  3. Fleksy fast emoji keyboard app
  4. Microsoft SwiftKey Keyboard
  5. Facemoji Emoji Keyboard Pro
  6. Fonts Keyboard & Emoji No ROOT

키카(Kika) 키보드 – 이모지(emoji) 키보드 관련 동영상 보기

kika emoji keyboard

사용자 평가

 • 예능 기준은 6점
 • 그래픽 기준은 5포인트
 • 안전 기준은 6점입니다.
 • 품질 기준은 5점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 9점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 5점입니다.

소개하다

새로운 이모지 키보드
– 메세지, SMS, Text Now, 이메일, 노트 등
-다양하고 재밌는 이모지 & 텍스트 이모티콘과 함께 이모지 메세지를 쉽게 전송해 보세요.
-혁신적인 이모지 예상 기능이 내포된 이모지 사전!

스티커 & GIF 키보드
-어느 소셜 앱에서도 스티커/클립 아트/ GIF를 전송할 수 있습니다.
-포토 GIF, 고양이 GIF, 감정표현 GIF와 같은 다양한 애니메이션 GIF를 선택해 보세요.

맞춤 키보드 & 포토 키보드
-키보드의 색상, 폰트, 입력 사운드를 사용자에게 맞게 개별적으로 설정할 수 있습니다.
-갤러리 및 카메라에 있는 사진을 키보드 배경화면으로 설정해 보세요.
-사용 환경에 따라 한 손 모드 및 키보드 레이아웃 분리 기능으로 키패드 사이즈를 조절할 수 있습니다.

빠른 타이핑
– 슬라이드 입력: 손가락을 버튼에서 버튼으로 빠르게 슬라이드하세요.
– 스마트 자동 수정 & 단어 예상 기능은 오타 확률을 줄여줍니다.
– 보이스 보드: 보이스 보드 기능을 통해 음성 입력을 쉽게 사용할 수 있습니다.

다중 언어 키보드 지원(150개 이상의 언어 지원)
– QWERTY keyboard, AZERTY keyboard, English(US)(UK), Portuguese(Brazil)(Portugal), Spanish keyboard, German Keyboard, Ukrainian keyboard, Thai keyboard, Turkish keyboard를 포함한 150여개 이상의 키보드 레이아웃, 사전을 지원합니다.

바슈키르어 레이아웃 또한 지원하고 있습니다.

문의
Facebook: www.facebook.com/KikaKeyboard
웹사이트: www.kikatech.com
지원 & 피드백: support@kikatech.com

Kika AI Team에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
http://kikatech.com
이메일:
support@kikatech.com
주소:
Kika Tech Inc.
P.O. Box 24336
San Jose, CA 95154
개인정보처리방침:
http://www.kikatech.com/privacy/

키카(Kika) 키보드 – 이모지(emoji) 키보드 사진

주제 키카(Kika) 키보드 – 이모지(emoji) 키보드 와 관련된 43 개의 이미지가 있습니다.

키카(Kika) 키보드 – 이모지(Emoji) 키보드 - Google Play 앱
키카(Kika) 키보드 – 이모지(Emoji) 키보드 – Google Play 앱
키카(Kika) 키보드 – 이모지(Emoji) 키보드 - Google Play 앱
키카(Kika) 키보드 – 이모지(Emoji) 키보드 – Google Play 앱
키카(Kika) 키보드 – 이모지(Emoji) 키보드 - Google Play 앱
키카(Kika) 키보드 – 이모지(Emoji) 키보드 – Google Play 앱
키카(Kika) 키보드 – 이모지(Emoji) 키보드 - Google Play 앱
키카(Kika) 키보드 – 이모지(Emoji) 키보드 – Google Play 앱
키카(Kika) 키보드 – 이모지(Emoji) 키보드 - Google Play 앱
키카(Kika) 키보드 – 이모지(Emoji) 키보드 – Google Play 앱

여기에서 키카(Kika) 키보드 – 이모지(emoji) 키보드과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

키카(Kika) 키보드 – 이모지(emoji) 키보드의 경쟁자

새로 업데이트됨 Facemoji Emoji Keyboard Lite 모두 무료

Cách sử dụng ứng dụng Facemoji Keyboard Lite

주제 Facemoji Emoji Keyboard Lite 와 관련된 5 개의 이미지가 있습니다.

Facemoji Emoji Keyboard Lite:D - Apps On Google Play
Facemoji Emoji Keyboard Lite:D – Apps On Google Play
Emoji Keyboard Lite-Emoji - Ứng Dụng Trên Google Play
Emoji Keyboard Lite-Emoji – Ứng Dụng Trên Google Play
Facemoji Emoji Keyboard&Fonts - Ứng Dụng Trên Google Play
Facemoji Emoji Keyboard&Fonts – Ứng Dụng Trên Google Play
Facemoji Keyboard Lite For Android - Download The Apk From Uptodown
Facemoji Keyboard Lite For Android – Download The Apk From Uptodown
Facemoji Emoji Keyboard Lite:D Apk For Android Download
Facemoji Emoji Keyboard Lite:D Apk For Android Download

새 업데이트 디자인키보드 -폰트, 테마, 이모티콘, 배경 키보드 무료로

디지털 굿즈 키보드 테마 만들기 Part 1. 디자인테마

주제 디자인키보드 -폰트, 테마, 이모티콘, 배경 키보드 와 관련된 15 개의 이미지가 있습니다.

레인보우 하트 테마 - 이모티콘 키보드 바탕 화면 다운로드
레인보우 하트 테마 – 이모티콘 키보드 바탕 화면 다운로드
플레이키보드, 스위트몬스터 키보드 테마 출시
플레이키보드, 스위트몬스터 키보드 테마 출시
디자인키보드 앱 대규모 업데이트…표정·특수 이모티콘 추가 | 연합뉴스
디자인키보드 앱 대규모 업데이트…표정·특수 이모티콘 추가 | 연합뉴스

지금 다운로드 Fleksy fast emoji keyboard app 100% 무료

How to Use Fleksy Free keyboard Themes with Emojis Swipe-type for Android 2022

주제 Fleksy fast emoji keyboard app 와 관련된 25 개의 이미지가 있습니다.

다운로드 Microsoft SwiftKey Keyboard 100% 무료

Microsoft SwiftKey Keyboard with clipboard (Samsung Keyboard Alternative)

주제 Microsoft SwiftKey Keyboard 와 관련된 25 개의 이미지가 있습니다.

Microsoft Swiftkey Keyboard
Microsoft Swiftkey Keyboard
Microsoft Swiftkey Keyboard - Ứng Dụng Trên Google Play
Microsoft Swiftkey Keyboard – Ứng Dụng Trên Google Play
Microsoft Swiftkey Keyboard - Apps On Google Play
Microsoft Swiftkey Keyboard – Apps On Google Play
How To Work With Tasks In Your Microsoft Swiftkey Keyboard – Swiftkey Support
How To Work With Tasks In Your Microsoft Swiftkey Keyboard – Swiftkey Support
How To Set Up Microsoft Swiftkey On Android – Swiftkey Support
How To Set Up Microsoft Swiftkey On Android – Swiftkey Support

지금 보기 Facemoji Emoji Keyboard Pro 무료로

How to Use Facemoji Emoji Keyboard Pro for Android 2022

주제 Facemoji Emoji Keyboard Pro 와 관련된 24 개의 이미지가 있습니다.

Facemoji Emoji Keyboard Pro - Apps On Google Play
Facemoji Emoji Keyboard Pro – Apps On Google Play
Facemoji Emoji Keyboard Pro Apk For Android Download
Facemoji Emoji Keyboard Pro Apk For Android Download
Facemoji Keyboard: Fonts&Emoji Trên App Store
Facemoji Keyboard: Fonts&Emoji Trên App Store
Facemoji Emoji Keyboard Pro For Android - Download The Apk From Uptodown
Facemoji Emoji Keyboard Pro For Android – Download The Apk From Uptodown
Tải Xuống Apk Bàn Phím Facemoji Pro Cho Android
Tải Xuống Apk Bàn Phím Facemoji Pro Cho Android

다운로드 Fonts Keyboard & Emoji No ROOT 100% 무료

Hướng dẫn đổi font chữ tin nhắn và bàn phím iOS

주제 Fonts Keyboard & Emoji No ROOT 와 관련된 29 개의 이미지가 있습니다.

Fonts Keyboard - Apps On Google Play
Fonts Keyboard – Apps On Google Play
Fonts Keyboard - Apps On Google Play
Fonts Keyboard – Apps On Google Play
Fonts Keyboard - Apps On Google Play
Fonts Keyboard – Apps On Google Play
Fonts Keyboard - Apps On Google Play
Fonts Keyboard – Apps On Google Play

이 게임에 대한 사용자 의견

키카(Kika) 키보드 – 이모지(emoji) 키보드에 총 733개의 댓글이 있습니다.

 • 255 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 222개
 • 240 일반 의견
 • 48 나쁜 리뷰
 • 19 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 키카(Kika) 키보드 – 이모지(emoji) 키보드 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *