Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 지금보기 Holland Codes – Riasec Test 모두 무료

지금보기 Holland Codes – Riasec Test 모두 무료

“HOLLAND CODES – RIASEC TEST” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. tamxopbotbien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://tamxopbotbien.com/game-ko Holland Code Test, Holland code test wiki, Holland Code Test tiếng Việt, Holland Code wiki, RIASEC test, Holland Codes, trắc nghiệm hướng nghiệp riasec (holland code test), Holland test.

HOLLAND CODES – RIASEC TEST에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: HOLLAND CODES – RIASEC TEST
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: SeaBird
 • 마지막 업데이트 날짜: 2021. 12. 1.
 • 범주:
  1. 맞춤 설정
 • HOLLAND CODES – RIASEC TEST의 직접적인 경쟁자:
  1. DISC TEST-성격 테스트
  2. World Wonder Wallpapers
  3. Tra Cứu Màu Phong Thủy
  4. Hermit Crab Wallpapers
  5. Mantis Wallpapers
  6. Shrimp Crayfish Wallpapers

HOLLAND CODES – RIASEC TEST 관련 동영상 보기

RIASEC Test Instructions

사용자 평가

 • 예능 기준은 5점
 • 그래픽 기준은 5포인트
 • 안전 기준은 8점입니다.
 • 품질 기준은 5점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 8점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 5점입니다.

소개하다

네덜란드 코드-RIASEC 테스트 :
🌷The Holland Codes 또는 Holland Occupational Themes (RIASEC)는 미국 심리학자 John L. Holland가 처음 개발 한 경력 및 직업 선택 (성격 유형에 기반) 이론을 말합니다.

🌷The Holland Occupational Themes는 직업 및 직업 선택에 중점을 둔 성격 이론입니다. 6 가지 직종에 대한 적합성에 따라 사람들을 그룹화합니다. 6 가지 유형은 이론이 일반적으로 알려진 RIASEC 약어를 산출합니다. 이 이론은 1950 년대에 시작된 John L. Holland가 경력을 쌓으면서 개발했습니다. 유형학은 진로 상담 분야를 지배하게되었으며이 분야에서 사용되는 대부분의 인기 평가에 통합되었습니다.

🌷Holland Code, Holland Codes 및 약어 RIASEC라는 용어는 John Holland의 6 가지 성격 유형 인 Realistic (R), Investigative (I), Artistic (A), Social (S), Enterprising (E) 및 Conventional (C)을 나타냅니다. Holland ‘s Theory of Career Choice에 따르면, 귀하의 성격과 일치하거나 유사한 직업 또는 교육 프로그램 환경을 선택하면 성공과 만족으로 이어질 가능성이 높습니다.

🌷 각 유형에 대한 설명과 경력 만족도와 학업 성공을 높이기 위해 성격 경력 및 성격 전공 매치를 사용하는 방법은 네덜란드의 경력 선택 이론에 대한 기사를 참조하십시오. 진로 변경, 진로 선택 방법 및 전공 선택 방법에 대한 우리의 조언은이 인기 있고 존경받는 이론을 기반으로합니다.

🌷6 개의 네덜란드 코드를 모두 정확하게 평가하려면 Career Key의 경력 테스트를보십시오. 결과를 세 글자로 된 코드와 알파벳 순서의 직업 목록으로 제공하는 대신, 당사의 고유 한 매칭 시스템을 통해 귀하의 관심사, 특성, 기술 및 능력과 일치하는 직업 및 대학 전공을 식별 할 수 있습니다. Career Key는 이러한 성격 유형에 따라 직업, 대학 전공, 직업 클러스터 및 직업 경로를 구성하고 과학적으로 분류합니다.

SeaBird에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
https://rb8fc0ca7.app-ads-txt.com
이메일:
haiyentruong1776@gmail.com
주소:
151 Nguyen Dinh Chieu, District 3, HCM city, VietNam

HOLLAND CODES – RIASEC TEST 사진

주제 HOLLAND CODES – RIASEC TEST 와 관련된 36 개의 이미지가 있습니다.

여기에서 HOLLAND CODES – RIASEC TEST과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

HOLLAND CODES – RIASEC TEST의 경쟁자

지금 다운로드 DISC TEST-성격 테스트 100% 무료

DISC 행동유형 몰아보기. 주도형, 사교형, 안정형, 신중형. DISC 행동유형 검사 한방에 정리!

주제 DISC TEST-성격 테스트 와 관련된 36 개의 이미지가 있습니다.

Mbti 보다 간단한 성격유형검사 Disc검사 : 네이버 블로그
Mbti 보다 간단한 성격유형검사 Disc검사 : 네이버 블로그
행동 유형 검사, Disc 성격 검사 테스트 및 유형 알아보기
행동 유형 검사, Disc 성격 검사 테스트 및 유형 알아보기

다운로드 World Wonder Wallpapers 100% 무료

7 Beautiful Images Of Each Of The 7 Wonders Of The World – With Timelapse

주제 World Wonder Wallpapers 와 관련된 8 개의 이미지가 있습니다.

Wonders Of The World Wallpapers - Top Free Wonders Of The World Backgrounds - Wallpaperaccess
Wonders Of The World Wallpapers – Top Free Wonders Of The World Backgrounds – Wallpaperaccess
Wonders Of The World Wallpapers - Top Free Wonders Of The World Backgrounds - Wallpaperaccess
Wonders Of The World Wallpapers – Top Free Wonders Of The World Backgrounds – Wallpaperaccess

지금 보기 Tra Cứu Màu Phong Thủy 모두 무료

Tra cứu màu sắc dùng trong PHONG THUỶ thế nào là ĐÚNG?

주제 Tra Cứu Màu Phong Thủy 와 관련된 34 개의 이미지가 있습니다.

Bảng Màu Theo Phong Thủy Mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ
Bảng Màu Theo Phong Thủy Mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ
Bảng Màu Theo Phong Thủy Mệnh Kim + Mộc + Thủy + Hỏa + Thổ
Bảng Màu Theo Phong Thủy Mệnh Kim + Mộc + Thủy + Hỏa + Thổ
Màu Sắc Phong Thủy Hợp Tuổi, Hợp Bản Mệnh Full Năm Tuổi
Màu Sắc Phong Thủy Hợp Tuổi, Hợp Bản Mệnh Full Năm Tuổi
Bảng Tra Màu Sắc Hợp Mệnh Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Chuẩn Nhất
Bảng Tra Màu Sắc Hợp Mệnh Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Chuẩn Nhất

지금 다운로드 Hermit Crab Wallpapers 무료로

Animated Wallpaper rain Straweberry hermit crab loop

주제 Hermit Crab Wallpapers 와 관련된 23 개의 이미지가 있습니다.

Land Hermit Crab Stock Photo - Download Image Now - Hermit Crab, Animal Shell, Beach - Istock
Land Hermit Crab Stock Photo – Download Image Now – Hermit Crab, Animal Shell, Beach – Istock
Hermit Crab Wallpapers - Wallpaper Cave
Hermit Crab Wallpapers – Wallpaper Cave
Hermit Crab Pictures | Download Free Images & Stock Photos On Unsplash
Hermit Crab Pictures | Download Free Images & Stock Photos On Unsplash

새로 업데이트됨 Mantis Wallpapers 무료로

Mantis (All Skins) – Marvel Super War Live Wallpaper

주제 Mantis Wallpapers 와 관련된 26 개의 이미지가 있습니다.

Praying Mantis Pictures | Download Free Images On Unsplash
Praying Mantis Pictures | Download Free Images On Unsplash

새로 업데이트됨 Shrimp Crayfish Wallpapers 무료로

EP 19 – New Experiment Tank Crayfish with Shrimp #TequaticVlog

주제 Shrimp Crayfish Wallpapers 와 관련된 17 개의 이미지가 있습니다.

Shrimp Crayfish Wallpapers - Apps On Google Play
Shrimp Crayfish Wallpapers – Apps On Google Play
2,242 Crayfish Prawns Stock Photos - Free & Royalty-Free Stock Photos From Dreamstime
2,242 Crayfish Prawns Stock Photos – Free & Royalty-Free Stock Photos From Dreamstime
Decorative Seafood Vector Set Realistic Sketched Prawn Or Shrimp Lobster Crayfish And Crab With Lemon And Bunch Of Parsley Cartoon Vintage Prawn Crawfish And Crab Bright Shrimp Lobster And Crab Stock Illustration -
Decorative Seafood Vector Set Realistic Sketched Prawn Or Shrimp Lobster Crayfish And Crab With Lemon And Bunch Of Parsley Cartoon Vintage Prawn Crawfish And Crab Bright Shrimp Lobster And Crab Stock Illustration –

이 게임에 대한 사용자 의견

HOLLAND CODES – RIASEC TEST에 총 593개의 댓글이 있습니다.

 • 270 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 327개
 • 199 일반 의견
 • 27 나쁜 리뷰
 • 41 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 HOLLAND CODES – RIASEC TEST 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *