Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 다운로드 Galaxy Watch Plugin 무료로

다운로드 Galaxy Watch Plugin 무료로

“Galaxy Watch Plugin” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. tamxopbotbien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://tamxopbotbien.com/game-ko .

Galaxy Watch Plugin에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: Galaxy Watch Plugin
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: Samsung Electronics Co., Ltd.
 • 마지막 업데이트 날짜: 2022. 10. 10.
 • 범주:
  1. 도구
 • Galaxy Watch Plugin의 직접적인 경쟁자:
  1. Samsung Smart Switch Mobile
  2. 삼성 계산기
  3. Samsung Internet 브라우저
  4. Samsung Music – 삼성 뮤직
  5. Galaxy Wearable (Samsung Gear)
  6. SmartThings
  7. Galaxy Wearable (Samsung Gear)
  8. Samsung Health(삼성 헬스)
  9. Samsung Configurator
  10. SAMSUNG Display Solutions
  11. Cardiogram: Heart Rate Monitor
  12. Samsung Members

Galaxy Watch Plugin 관련 동영상 보기

Setting up Samsung Pay On Your Galaxy Watch for NFC Payments

사용자 평가

 • 예능 기준은 8점
 • 그래픽 기준은 6포인트
 • 안전 기준은 6점입니다.
 • 품질 기준은 5점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 9점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 8점입니다.

소개하다

이 어플리케이션은 Galaxy Watch 연동을 위한 소프트웨어로서 단독 동작하지 않으며,
Galaxy Wearable 어플리케이션이 먼저 설치되어 있어야 정상으로 동작합니다.

※ 안드로이드 6.0에서 Galaxy Wearable 의 안정적인 동작을 위해서 Permission들을 ON 해주세요.
설정 > 애플리케이션 > Galaxy Watch Plugin > Permissions

※ 접근권한 안내
서비스 제공을 위해 다음과 같은 접근권한을 필요로 합니다. 선택적 접근권한의 경우 허용하지 않더라도 서비스의 기본 기능의 사용은 가능합니다.

[필수적 접근권한]
– 위치 : 기어와 블루투스 연결을 위해 주변의 연결 가능 기기를 검색하기 위한 목적
– 저장공간 : 저장된 파일을 기어와 송∙수신 하기 위한 목적
– 전화 : 앱 업데이트 및 플러그인 앱 설치를 위해 단말 고유식별정보를 확인하기 위한 목적
– 주소록 : 등록된 Samsung Account 정보를 활용하여, 계정 연동이 필요한 서비스를 제공하기 위한 목적
– 캘린더 : 워치와 일정 동기화 기능 제공을 위한 목적
– 통화기록 : 워치와 통화기록 동기화 기능 제공을 위한 목적
– SMS : 워치와 SMS 동기화 기능 제공을 위한 목적

[선택적 접근권한]
– 카메라 : 워치 개통시 QR코드를 스캔 하기 위한 목적(eSIM지원모델만 해당)
—-
개발자 연락처 :
02-2255-0114

Samsung Electronics Co., Ltd.에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
http://www.samsung.com/support/
이메일:
주소:
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Rep. of KOREA
개인정보처리방침:
https://account.samsung.com/membership/pp

Galaxy Watch Plugin 사진

주제 Galaxy Watch Plugin 와 관련된 22 개의 이미지가 있습니다.

Galaxy Watch Plugin - Ứng Dụng Trên Google Play
Galaxy Watch Plugin – Ứng Dụng Trên Google Play
Tải Xuống Apk Galaxy Watch Plugin Cho Android
Tải Xuống Apk Galaxy Watch Plugin Cho Android
Galaxy Watch Plugin - Apk Download For Android | Aptoide
Galaxy Watch Plugin – Apk Download For Android | Aptoide

여기에서 Galaxy Watch Plugin과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

Galaxy Watch Plugin의 경쟁자

지금 다운로드 Samsung Smart Switch Mobile 모두 무료

Smart Switch Mobile – Chuyển nhanh và sao lưu dữ liệu trên Samsung – hướng dẫn cách sử dụng

주제 Samsung Smart Switch Mobile 와 관련된 15 개의 이미지가 있습니다.

Smart Switch Mobile - Ứng Dụng Trên Google Play
Smart Switch Mobile – Ứng Dụng Trên Google Play
Smart Switch | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Smart Switch | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Smart Switch | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Smart Switch | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Smart Switch | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Smart Switch | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam

지금 다운로드 삼성 계산기 모두 무료

삼성 갤럭시 스마트폰 계산기 및 단위계산기 사용하는 방법 (갤럭시스마트폰, 안드로이드, 노트10플러스)

주제 삼성 계산기 와 관련된 18 개의 이미지가 있습니다.

삼성 계산기 - Google Play 앱
삼성 계산기 – Google Play 앱
삼성의 기본 애플리케이션 - 계산기 사용하기 : 네이버 블로그
삼성의 기본 애플리케이션 – 계산기 사용하기 : 네이버 블로그
삼성 갤럭시 시리즈 계산기 앱 (Samsung Calculator) 사용하기 :: 도둑토끼의 셋방살이
삼성 갤럭시 시리즈 계산기 앱 (Samsung Calculator) 사용하기 :: 도둑토끼의 셋방살이
삼성 갤럭시 시리즈 계산기 앱 (Samsung Calculator) 사용하기 :: 도둑토끼의 셋방살이
삼성 갤럭시 시리즈 계산기 앱 (Samsung Calculator) 사용하기 :: 도둑토끼의 셋방살이
삼성 갤럭시 시리즈 계산기 앱 (Samsung Calculator) 사용하기 :: 도둑토끼의 셋방살이
삼성 갤럭시 시리즈 계산기 앱 (Samsung Calculator) 사용하기 :: 도둑토끼의 셋방살이

지금 다운로드 Samsung Internet 브라우저 모두 무료

스마트폰 인터넷 사용시 편리하고 유용한 Samsung Internet 사용방법_광고차단 등 활용성 높은 기능 설명드립니다.

주제 Samsung Internet 브라우저 와 관련된 11 개의 이미지가 있습니다.

Samsung Internet 브라우저 - Google Play 앱
Samsung Internet 브라우저 – Google Play 앱
Samsung Internet 브라우저 - Google Play 앱
Samsung Internet 브라우저 – Google Play 앱
삼성 인터넷 | 앱 & 서비스 | Samsung 대한민국
삼성 인터넷 | 앱 & 서비스 | Samsung 대한민국
인터넷 사용 경험을 한 차원 높이다, 삼성 인터넷 13.0 업데이트 – Samsung Newsroom Korea
인터넷 사용 경험을 한 차원 높이다, 삼성 인터넷 13.0 업데이트 – Samsung Newsroom Korea
삼성 인터넷 | 앱 & 서비스 | Samsung 대한민국
삼성 인터넷 | 앱 & 서비스 | Samsung 대한민국

정보 Samsung Music – 삼성 뮤직 모두 무료

연속으로 음악 듣는 법 🎧삼성뮤직의 모든 것

주제 Samsung Music – 삼성 뮤직 와 관련된 7 개의 이미지가 있습니다.

Samsung Music - 삼성 뮤직 - Google Play 앱
Samsung Music – 삼성 뮤직 – Google Play 앱
Samsung Music - 삼성 뮤직 - Google Play 앱
Samsung Music – 삼성 뮤직 – Google Play 앱
Samsung Music - 삼성 뮤직 - Google Play 앱
Samsung Music – 삼성 뮤직 – Google Play 앱
Samsung Music - 삼성 뮤직 Apk (Android App) - 무료 다운로드
Samsung Music – 삼성 뮤직 Apk (Android App) – 무료 다운로드

다운로드 Galaxy Wearable (Samsung Gear) 모두 무료

Set up the Galaxy Watch using the Wearable app | Samsung US

주제 Galaxy Wearable (Samsung Gear) 와 관련된 38 개의 이미지가 있습니다.

다운로드 SmartThings 무료로

Cuộc sống trong hệ sinh thái SmartThings của Samsung ở năm 2022

주제 SmartThings 와 관련된 42 개의 이미지가 있습니다.

Smartthings - Ứng Dụng Trên Google Play
Smartthings – Ứng Dụng Trên Google Play
Smartthings | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Smartthings | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Smartthings | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Smartthings | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Cách Sử Dụng Ứng Dụng Smartthings Để Điều Khiển Smart Tivi Samsung
Cách Sử Dụng Ứng Dụng Smartthings Để Điều Khiển Smart Tivi Samsung
Smartthings | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Smartthings | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam

정보 Galaxy Wearable (Samsung Gear) 모두 무료

Set up the Galaxy Watch using the Wearable app | Samsung US

주제 Galaxy Wearable (Samsung Gear) 와 관련된 43 개의 이미지가 있습니다.

Galaxy Wearable (Samsung Gear) - Ứng Dụng Trên Google Play
Galaxy Wearable (Samsung Gear) – Ứng Dụng Trên Google Play
Galaxy Wearable (Samsung Gear) - Ứng Dụng Trên Google Play
Galaxy Wearable (Samsung Gear) – Ứng Dụng Trên Google Play
Galaxy Wearable (Samsung Gear) - Ứng Dụng Trên Google Play
Galaxy Wearable (Samsung Gear) – Ứng Dụng Trên Google Play
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable
Galaxy Wearable (Samsung Gear) - Phiên Bản Mới Nhất Cho Android - Tải Xuống Apk
Galaxy Wearable (Samsung Gear) – Phiên Bản Mới Nhất Cho Android – Tải Xuống Apk

정보 Samsung Health(삼성 헬스) 모두 무료

스마트폰을 이용해서 내 건강을 관리 해주는 삼성 헬스 앱 유용한 기능 및 사용법 설명

주제 Samsung Health(삼성 헬스) 와 관련된 14 개의 이미지가 있습니다.

Samsung Health(삼성 헬스) - Google Play 앱
Samsung Health(삼성 헬스) – Google Play 앱
Samsung Health(삼성 헬스) - Google Play 앱
Samsung Health(삼성 헬스) – Google Play 앱
삼성 헬스, 걸음 수 도전 기능 업그레이드 – Samsung Newsroom Korea
삼성 헬스, 걸음 수 도전 기능 업그레이드 – Samsung Newsroom Korea
Samsung Health(삼성 헬스) - Google Play 앱
Samsung Health(삼성 헬스) – Google Play 앱
수분 충전부터 수면 관리까지'…'삼성 헬스'로 건강하게 여름 나기 – Samsung Newsroom Korea
수분 충전부터 수면 관리까지’…’삼성 헬스’로 건강하게 여름 나기 – Samsung Newsroom Korea

지금 다운로드 Samsung Configurator 100% 무료

Samsung Display Solutions – Configurator App

주제 Samsung Configurator 와 관련된 27 개의 이미지가 있습니다.

Samsung Configurator - Ứng Dụng Trên Google Play
Samsung Configurator – Ứng Dụng Trên Google Play
What Is Samsung Configurator | Support | Samsung Display Solutions
What Is Samsung Configurator | Support | Samsung Display Solutions
What Is Samsung Configurator | Support | Samsung Display Solutions
What Is Samsung Configurator | Support | Samsung Display Solutions
Configurator App | Samsung Display Solutions
Configurator App | Samsung Display Solutions
What Is Samsung Configurator | Support | Samsung Display Solutions
What Is Samsung Configurator | Support | Samsung Display Solutions

다운로드 SAMSUNG Display Solutions 모두 무료

Samsung Display Solutions – Configurator App

주제 SAMSUNG Display Solutions 와 관련된 47 개의 이미지가 있습니다.

Samsung Display Solutions - Ứng Dụng Trên Google Play
Samsung Display Solutions – Ứng Dụng Trên Google Play
Main | Samsung Display Solutions
Main | Samsung Display Solutions
Main | Samsung Display Solutions
Main | Samsung Display Solutions
Samsung Announces Back To Business Display Solutions For The Changing Business World - Samsung Us Newsroom
Samsung Announces Back To Business Display Solutions For The Changing Business World – Samsung Us Newsroom
Main | Samsung Display Solutions
Main | Samsung Display Solutions

지금 보기 Cardiogram: Heart Rate Monitor 무료로

The Apple Watch ECG found something unexpected about my heart

주제 Cardiogram: Heart Rate Monitor 와 관련된 5 개의 이미지가 있습니다.

Cardiogram: Heart Rate Monitor – Apps On Google Play
Cardiogram: Heart Rate Monitor – Apps On Google Play
Cardiogram Heart Rate Monitor: Learn Your Heart'S Language
Cardiogram Heart Rate Monitor: Learn Your Heart’S Language
Cardiogram And Data On Display Of Heart Rate Monitor. Illustration Stock Illustration - Illustration Of Cardiology, Anesthesia: 209519110
Cardiogram And Data On Display Of Heart Rate Monitor. Illustration Stock Illustration – Illustration Of Cardiology, Anesthesia: 209519110
Cardiogram Heart Rate Monitor: Learn Your Heart'S Language
Cardiogram Heart Rate Monitor: Learn Your Heart’S Language
Heart Rate Cardiogram With Space For Your Text Vector Image
Heart Rate Cardiogram With Space For Your Text Vector Image

지금 보기 Samsung Members 100% 무료

Samsung Members: Getting Started

주제 Samsung Members 와 관련된 10 개의 이미지가 있습니다.

Samsung Members | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Samsung Members | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Samsung Members - Ứng Dụng Trên Google Play
Samsung Members – Ứng Dụng Trên Google Play
Samsung Members | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Samsung Members | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Samsung Members | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Samsung Members | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Samsung Members | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam
Samsung Members | Ứng Dụng Và Dịch Vụ | Samsung Việt Nam

이 게임에 대한 사용자 의견

Galaxy Watch Plugin에 총 713개의 댓글이 있습니다.

 • 260 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 286개
 • 298 일반 의견
 • 17 나쁜 리뷰
 • 17 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 Galaxy Watch Plugin 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *