Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 지금 다운로드 가디스 오브 제네시스 모두 무료

지금 다운로드 가디스 오브 제네시스 모두 무료

“가디스 오브 제네시스” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. tamxopbotbien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://tamxopbotbien.com/game-ko 가디스 오브 제네시스 섭종, 가디스 오브 제네시스 종료, 가디스오브제네시스 등급표, 가디스 오브 제네시스 갤러리, 가디스 오더, zlongames 나무위키, 제네시스 디시, Zlongames 중국.

가디스 오브 제네시스에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: 가디스 오브 제네시스
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: ZlongGames
 • 마지막 업데이트 날짜: 2021. 7. 23.
 • 범주:
  1. 롤플레잉
 • 가디스 오브 제네시스의 직접적인 경쟁자:
  1. Second Galaxy
  2. Goddess of Genesis S
  3. Langrisser
  4. Ys Online:The Ark of Napishtim

가디스 오브 제네시스 관련 동영상 보기

솔직한 플레이 후기 말씀드립니다. 가디스오브제네시스. 신작게임리뷰!

사용자 평가

 • 예능 기준은 8점
 • 그래픽 기준은 9포인트
 • 안전 기준은 8점입니다.
 • 품질 기준은 9점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 5점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 6점입니다.

소개하다

1주년 이벤트 진행중!
가디스 오브 제네시스 1주년 이벤트 진행중!
지금 바로 신성왕정 의회에서 준비한 각종 1주년 이벤트에 참여하고 1주년 한정 테두리와 말풍선, 아테나 전용 코스튬 등도 놓치지 마세요!

가디스 오브 제네시스의 가장 빠른 소식을 접해보세요!
– 공식 커뮤니티 : cafe.naver.com/goddessofgenesis

===========================
◆가디스 오브 제네시스 게임 특징◆
===========================

▶ 가볍게 소환하는 SSR 영웅
놀라울만큼 높은 소환 확률! 도감 수집 뿐 아니라 전투에 큰 도움이 되는 희귀 SSR 등급의 영웅을 가볍게 소환하세요!

▶ 빠른 성장으로 낮은 등급도 방치 않게
소환 확률만 높을 뿐 아니라 R등급의 카드라도 모두 SSR 등급까지 업그레이드 할 수 있습니다! 어떤 영웅이라도 좋아하는 영웅을 손쉽게 육성하여 자신만의 전속 팀을 꾸릴 수 있습니다!

▶ 전용 궁극기 애니메이션
게임 내 각 영웅의 궁극기 애니메이션을 하나씩 디자인하여 더욱 화려해진 격렬한 전투. 영웅들의 스킬 조합을 통해 상대방에게 더욱 강력한 데미지를 줄 수 있습니다.

▶ 세계적인 영웅들과 모험을
각 영웅들은 모두 익숙한 역사 이야기나 이야기책에서의 등장인물이며, 가디스 오브 제네시스에서는 이 영웅들의 고유 요소들을 새로운 인물 설정에 녹여내어 이 세계의 영웅들을 새롭게 태어날 수 있도록 했습니다.

▶ 특정 영웅과는 연계기를
각 영웅 사이에 특수한 관계가 있는 경우에, 함께 전투 참여시에 의외로 훨씬 강력한 기술을 사용하여 매 전투에 새로운 느낌을 줍니다.

[공식 커뮤니티]
– 공식 사이트 : gog.zlongame.co.kr
– 공식 커뮤니티 : cafe.naver.com/goddessofgenesis
– 연락처 : gogkr_gm@zlongame.com

[선택적 접근권한]
카메라 : QR 코드를 통해 로그인 하는 데 필수로 필요합니다.
모바일 앱 내 로그인 화면에서 오른쪽 아래의 ‘스캔’ 버튼을 누르고 PC 클라이언트의 QR코드를 스캔하면 로그인 할 수 있습니다.
※ 선택적 접근권한의 허용에 동의하지 않아도 서비스의 이용이 가능합니다.

[접근권한 철회 방법]
▸ 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 애플리케이션 > 권한 > 권한 목록 > 접근권한 철회 설정
▸ 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나 애플리케이션 삭제
※ 안드로이드 6.0 미만 버전을 사용하시는 경우에는 선택적 접근권한을 개별적으로 설정하실 수 없어 6.0 이상의 버전으로 업데이트하는 것을 권장 드립니다.

ZlongGames에 대해 자세히 알아보기

이메일:
gogkr_gm@zlongame.com
주소:
Room E&F, 25/F, LEGEND TOWER,7 SHING YIP STREET,KWUN TONG,KOWLOON,HK
개인정보처리방침:
http://www.zlongame.co.kr/privacy_policy.html

가디스 오브 제네시스 사진

주제 가디스 오브 제네시스 와 관련된 32 개의 이미지가 있습니다.

가디스 오브 제네시스 - Apps On Google Play
가디스 오브 제네시스 – Apps On Google Play
가디스 오브 제네시스 - Google Play 앱
가디스 오브 제네시스 – Google Play 앱
가디스 오브 제네시스 공식 홈페이지
가디스 오브 제네시스 공식 홈페이지
가디스 오브 제네시스 공식 홈페이지
가디스 오브 제네시스 공식 홈페이지

여기에서 가디스 오브 제네시스과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

가디스 오브 제네시스의 경쟁자

정보 Second Galaxy 100% 무료

Second Galaxy | Giới thiệu game | Hướng dẫn newbie | Corp VNI |

주제 Second Galaxy 와 관련된 14 개의 이미지가 있습니다.

Tải Second Galaxy - Game Nhập Vai, Xây Dựng Và Thống Trị Thiên Hà
Tải Second Galaxy – Game Nhập Vai, Xây Dựng Và Thống Trị Thiên Hà
Second Galaxy On Steam
Second Galaxy On Steam
Second Galaxy On Steam
Second Galaxy On Steam
Tải Second Galaxy - Game Nhập Vai, Xây Dựng Và Thống Trị Thiên Hà
Tải Second Galaxy – Game Nhập Vai, Xây Dựng Và Thống Trị Thiên Hà
Second Galaxy'S Official Website —— Open World Sci-Fi Mmorpg
Second Galaxy’S Official Website —— Open World Sci-Fi Mmorpg

정보 Goddess of Genesis S 무료로

Goddess of Genesis – Gacha and Real-time PvP Gameplay! Just Like Saint Seiya Awakening?

주제 Goddess of Genesis S 와 관련된 47 개의 이미지가 있습니다.

Goddess Of Genesis-An Anime Saga Of Epic Heroes
Goddess Of Genesis-An Anime Saga Of Epic Heroes
Goddess Of Genesis S – Apps On Google Play
Goddess Of Genesis S – Apps On Google Play
Goddess Of Genesis-An Anime Saga Of Epic Heroes
Goddess Of Genesis-An Anime Saga Of Epic Heroes
Goddess Of Genesis S – Apps On Google Play
Goddess Of Genesis S – Apps On Google Play
Goddess Of Genesis: Reroll & Tier List - Eden Of Gaming
Goddess Of Genesis: Reroll & Tier List – Eden Of Gaming

다운로드 Langrisser 100% 무료

Langrisser SEA Quay Tướng Đầu Game Như Thế Nào Cho Người Mới Chơi / Man Hero Game

주제 Langrisser 와 관련된 15 개의 이미지가 있습니다.

Langrisser - Apps On Google Play
Langrisser – Apps On Google Play
Langrisser I & Ii Trên Steam
Langrisser I & Ii Trên Steam
Langrisser - Apps On Google Play
Langrisser – Apps On Google Play
Nạp Langrisser Sea Package Ngay Lập Tức - Seagm
Nạp Langrisser Sea Package Ngay Lập Tức – Seagm
Langrisser Mobile Official Website - The Classic Japanese Strategy Rpg Langrisser Is Back!
Langrisser Mobile Official Website – The Classic Japanese Strategy Rpg Langrisser Is Back!

지금 다운로드 Ys Online:The Ark of Napishtim 모두 무료

Ys Online:The Ark of Napishtim – EU/America Version Gameplay (Android/IOS)

주제 Ys Online:The Ark of Napishtim 와 관련된 34 개의 이미지가 있습니다.

이 게임에 대한 사용자 의견

가디스 오브 제네시스에 총 71개의 댓글이 있습니다.

 • 707 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 932개
 • 56 일반 의견
 • 37 나쁜 리뷰
 • 28 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 가디스 오브 제네시스 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *