Chuyển tới nội dung
Trang chủ » 정보 Chord Tracker 무료로

정보 Chord Tracker 무료로

“Chord Tracker” 주제에 대한 정보를 찾고 있습니다. tamxopbotbien.com은(는) 이 문서의 질문에 답변하기 위해 정보를 합성합니다. 보고 싶은 정보를 찾으려면 이 기사를 끝까지 읽으십시오. 여기에서 다른 관련 기사를 확인할 수도 있습니다: https://tamxopbotbien.com/game-ko/ Chord Tracker PC, Chordify.

Chord Tracker에 대한 정보 보기

정보

 • 이름: Chord Tracker
 • 이 앱 다운로드 링크: 여기에서 앱 다운로드
 • 작가: Yamaha Corporation
 • 마지막 업데이트 날짜: 2021. 9. 2.
 • 범주:
  1. 음악/오디오
 • Chord Tracker의 직접적인 경쟁자:
  1. Chord Analyser (Chord Finder)
  2. Music Theory Companion
  3. Guitar Scales & Patterns
  4. Chord ai
  5. Chordify – Instant Song chords
  6. smart Chords: 40 guitar tools…
  7. MusicCast Controller
  8. AV CONTROLLER
  9. Sound Bar Controller
  10. Sound Bar Remote
  11. HOME THEATER CONTROLLER
  12. Smart Pianist

Chord Tracker 관련 동영상 보기

Chord Tracker Ứng dụng đọc hòa thanh cho bài nhạc

사용자 평가

 • 예능 기준은 7점
 • 그래픽 기준은 8포인트
 • 안전 기준은 5점입니다.
 • 품질 기준은 5점입니다.
 • 지원 서비스 기준은 5점입니다.
 • 커뮤니티 기준은 5점입니다.

소개하다

* 일부 Android 기기는 2021 년 3 월 초 Google에서 출시 한 Android OS 보안 업데이트를 설치 한 후 USB 케이블로 스마트 기기의 앱에 기기를 연결하면 OS를 다시 시작할 수 있다고보고되었습니다.
현재 Google에 문제를보고하고 응답을 요청하고 있습니다. 이로 인해 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다.
문제가있는 것으로 확인 된 Android 기기 : Pixel 4a, Pixel 4XL

좋아하는 노래의 코드가 무엇인지 알아 내려고 한 적이 있습니까? Yamaha의 새로운 Chord Tracker 앱이 여러분을 위해 힘든 일을 처리합니다. Yamaha Chord Tracker 앱은 장치에 저장된 오디오 노래를 분석 한 다음 코드 기호를 표시하여 노래를 연습하고 연주하는 데 도움이됩니다.

[풍모]

(1) 좋아하는 노래의 쉬운 코드 차트 표시

코드 트래커에서 추출하고 장치 디스플레이에 표시되는 코드 시퀀스를 읽기만하면 장치에 저장된 오디오 곡의 코드를 재생할 수 있습니다.

[노트]

1.이 응용 프로그램에 표시되는 코드는 원곡의 분위기와 매우 유사하지만 사용 된 원곡과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.

2. DRM으로 보호되는 곡은이 응용 프로그램에서 사용할 수 없습니다.

3. 코드 트래커는 음악 스트리밍 서비스에서 작동하지 않습니다.

(2) 노래 템포 / 키 사용자 지정 및 코드 편집

연습이나 연주를 위해 원하는 경우 템포와 키를 변경할 수 있습니다. 두 개의 권장 코드 중에서 선택하거나 코드 근음 및 코드 형식을 선택하여 자신 만의 노래 배열을 만들기 위해 코드를 편집 할 수도 있습니다.

Yamaha Corporation에 대해 자세히 알아보기

웹사이트:
http://www.yamaha.com
이메일:
support_dmi@inquiry.yamaha.com
주소:
10-1 Nakazawa-cho
Naka-ku
Hamamatsu
Shizuoka 430-8650
Japan
개인정보처리방침:
https://www.yamaha.com/en/apps_docs/apps_common/common_PP_android1-20191031.html

Chord Tracker 사진

주제 Chord Tracker 와 관련된 25 개의 이미지가 있습니다.

여기에서 Chord Tracker과 관련된 추가 정보를 볼 수 있습니다.

Chord Tracker의 경쟁자

다운로드 Chord Analyser (Chord Finder) 100% 무료

FREE Chord Analyser for PC

주제 Chord Analyser (Chord Finder) 와 관련된 28 개의 이미지가 있습니다.

새 업데이트 Music Theory Companion 모두 무료

Recomendación: Aplicación Music Companion (Android)

주제 Music Theory Companion 와 관련된 21 개의 이미지가 있습니다.

Music Theory Companion - Apps On Google Play
Music Theory Companion – Apps On Google Play
Music Theory Companion - Apps On Google Play
Music Theory Companion – Apps On Google Play
Music Theory Companion Apk For Android Download
Music Theory Companion Apk For Android Download
Music Theory Companion - Apps On Google Play
Music Theory Companion – Apps On Google Play
Music Theory Companion Apk For Android Download
Music Theory Companion Apk For Android Download

새 업데이트 Guitar Scales & Patterns 100% 무료

[Guitar lead] Bài soạn 2: Không tên số 4 (Vũ Thành An)

주제 Guitar Scales & Patterns 와 관련된 35 개의 이미지가 있습니다.

Guitar Scales
Guitar Scales
Guitar Scales Explained - Theory, Diagrams And Everything You Need To Know
Guitar Scales Explained – Theory, Diagrams And Everything You Need To Know
5 Essential Guitar Scales For Beginners | Fender
5 Essential Guitar Scales For Beginners | Fender

새로 업데이트됨 Chord ai 100% 무료

Chord AI

주제 Chord ai 와 관련된 32 개의 이미지가 있습니다.

Chord Ai - Learn Any Song - Ứng Dụng Trên Google Play
Chord Ai – Learn Any Song – Ứng Dụng Trên Google Play
Chord Ai – Chords And Beats For Any Song!
Chord Ai – Chords And Beats For Any Song!
Chord Ai – Chords And Beats For Any Song!
Chord Ai – Chords And Beats For Any Song!
Chord Ai Apk For Android Download
Chord Ai Apk For Android Download
Chord Ai - Learn Any Song - Apps On Google Play
Chord Ai – Learn Any Song – Apps On Google Play

정보 Chordify – Instant Song chords 100% 무료

Chordify: Instant Song chords PC – Cách tải \u0026 dùng mượt trên Máy tính/ Laptop Windows

주제 Chordify – Instant Song chords 와 관련된 48 개의 이미지가 있습니다.

Chordify - Instant Song Chords - Apps On Google Play
Chordify – Instant Song Chords – Apps On Google Play
Instant Chords For Any Song - Chordify
Instant Chords For Any Song – Chordify
Chordify - Instant Song Chords - Latest Version For Android - Download Apk
Chordify – Instant Song Chords – Latest Version For Android – Download Apk
Chordify - Instant Song Chords - Apps On Google Play
Chordify – Instant Song Chords – Apps On Google Play
Chordify - Instant Song Chords - Apps On Google Play
Chordify – Instant Song Chords – Apps On Google Play

다운로드 smart Chords: 40 guitar tools… 모두 무료

Smart Chord | Guitar App | Must Have App

주제 smart Chords: 40 guitar tools… 와 관련된 32 개의 이미지가 있습니다.

Smart Chords: 40 Guitar Tools… - Ứng Dụng Trên Google Play
Smart Chords: 40 Guitar Tools… – Ứng Dụng Trên Google Play
Smart Chords: 40 Guitar Tools… Apk For Android Download
Smart Chords: 40 Guitar Tools… Apk For Android Download
Smart Chords: 40 Guitar Tools… Apk For Android Download
Smart Chords: 40 Guitar Tools… Apk For Android Download
Smart Chords: 40 Guitar Tools… Apk For Android Download
Smart Chords: 40 Guitar Tools… Apk For Android Download
Smart Chords: 40 Guitar Tools… Apk For Android Download
Smart Chords: 40 Guitar Tools… Apk For Android Download

지금 다운로드 MusicCast Controller 100% 무료

Installation Application MusicCast Controller sous Android | Yamaha Music

주제 MusicCast Controller 와 관련된 10 개의 이미지가 있습니다.

Musiccast Controller - Overview - Apps - Audio & Visual - Products - Yamaha - Other European Countries
Musiccast Controller – Overview – Apps – Audio & Visual – Products – Yamaha – Other European Countries
Musiccast Controller App - Yamaha Usa
Musiccast Controller App – Yamaha Usa
Musiccast Controller - Ứng Dụng Trên Google Play
Musiccast Controller – Ứng Dụng Trên Google Play
Musiccast Controller App - Yamaha Usa
Musiccast Controller App – Yamaha Usa
Musiccast Controller - Yamaha Design - Yamaha Corporation
Musiccast Controller – Yamaha Design – Yamaha Corporation

다운로드 AV CONTROLLER 100% 무료

AV Controller app

주제 AV CONTROLLER 와 관련된 39 개의 이미지가 있습니다.

Bộ Điều Khiển Av - Tổng Quan - Ứng Dụng - Thiết Bị Nghe & Nhìn - Sản Phẩm - Yamaha - Việt Nam
Bộ Điều Khiển Av – Tổng Quan – Ứng Dụng – Thiết Bị Nghe & Nhìn – Sản Phẩm – Yamaha – Việt Nam
Bộ Điều Khiển Av - Tổng Quan - Ứng Dụng - Thiết Bị Nghe & Nhìn - Sản Phẩm - Yamaha - Việt Nam
Bộ Điều Khiển Av – Tổng Quan – Ứng Dụng – Thiết Bị Nghe & Nhìn – Sản Phẩm – Yamaha – Việt Nam
Av Controller - Ứng Dụng Trên Google Play
Av Controller – Ứng Dụng Trên Google Play
Av Controller - Overview - Apps - Audio & Visual - Products - Yamaha - Other European Countries
Av Controller – Overview – Apps – Audio & Visual – Products – Yamaha – Other European Countries
Av Controller Apk For Android Download
Av Controller Apk For Android Download

새로 업데이트됨 Sound Bar Controller 100% 무료

Install and Review Sound Bar Controller App with Yamaha YAS-209 Soundbar

주제 Sound Bar Controller 와 관련된 35 개의 이미지가 있습니다.

Sound Bar Controller - Overview - Apps - Audio & Visual - Products - Yamaha Usa
Sound Bar Controller – Overview – Apps – Audio & Visual – Products – Yamaha Usa
Sound Bar Controller - Overview - Apps - Audio & Visual - Products - Yamaha Usa
Sound Bar Controller – Overview – Apps – Audio & Visual – Products – Yamaha Usa
Gvirtue Ah59-02767A Universal Remote Control Replacement For Samsung Soundbar Sound Bar Remote Controller Home Theater
Gvirtue Ah59-02767A Universal Remote Control Replacement For Samsung Soundbar Sound Bar Remote Controller Home Theater
Sound Bar Controller - Overview - Apps - Audio & Visual - Products - Yamaha Usa
Sound Bar Controller – Overview – Apps – Audio & Visual – Products – Yamaha Usa
Sound Bar Controller On The App Store
Sound Bar Controller On The App Store

지금 보기 Sound Bar Remote 100% 무료

How to use TV remote control for TV and Soundbar or Home Theatre

주제 Sound Bar Remote 와 관련된 30 개의 이미지가 있습니다.

새 업데이트 HOME THEATER CONTROLLER 무료로

2022 BEST Universal Remote! Dreamedia Presents from TOLA EXPO

주제 HOME THEATER CONTROLLER 와 관련된 44 개의 이미지가 있습니다.

Home Theater Controller - Tổng Quan - Ứng Dụng - Thiết Bị Nghe & Nhìn - Sản Phẩm - Yamaha - Việt Nam
Home Theater Controller – Tổng Quan – Ứng Dụng – Thiết Bị Nghe & Nhìn – Sản Phẩm – Yamaha – Việt Nam
Home Theater Controller - Tổng Quan - Ứng Dụng - Thiết Bị Nghe & Nhìn - Sản Phẩm - Yamaha - Việt Nam
Home Theater Controller – Tổng Quan – Ứng Dụng – Thiết Bị Nghe & Nhìn – Sản Phẩm – Yamaha – Việt Nam
Home Theater Controller - Overview - Apps - Audio & Visual - Products - Yamaha - United States
Home Theater Controller – Overview – Apps – Audio & Visual – Products – Yamaha – United States
Home Theater Controller - Overview - Apps - Audio & Visual - Products - Yamaha - United States
Home Theater Controller – Overview – Apps – Audio & Visual – Products – Yamaha – United States
Home Theater Controller - Ứng Dụng Trên Google Play
Home Theater Controller – Ứng Dụng Trên Google Play

새 업데이트 Smart Pianist 100% 무료

Ứng Dụng Smart Pianist App Kết Nối Điện Thoại Và Đàn Piano Yamaha

주제 Smart Pianist 와 관련된 26 개의 이미지가 있습니다.

이 게임에 대한 사용자 의견

Chord Tracker에 총 341개의 댓글이 있습니다.

 • 98 매우 멋진 댓글
 • 좋은 댓글 673개
 • 228 일반 의견
 • 48 나쁜 리뷰
 • 25 매우 나쁜 리뷰

주제 기사 Chord Tracker 읽기를 마쳤습니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 다른 사람들과 공유하십시오. 매우 감사합니다.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *